Annou grandi ansanm

IMG_5121

Mesye Dam La sosyete kijan nou ye? Nou gen kek tan depi nou pa fon ti chita pale ansanm. Mwen ta renmen remesye’w paske’w pase bó isit la pou’w fon ti chita pale ak mwen. Anvan’m kite’w ale san anyen, kite’m pataje yon ti refleksyon tou kout ak ou.

Depi w’ap viv, fòk ou wè nan ki nivo ke w’ap grandi, kijan w’ap grandi e poukisa w’ap grandi. Mwen apresye wout kwasans mwen pran menm si toujou gen espas pou’m grandi. Anvan mwen rive nan yon nivo ki satisfe’m nan kwasans pa’m, mwen te konn fache souvan lè yon moun te konn kritike’m, fawouche’m oubyen di’m yon bagay ki pa fè’m plèzi. Wi se vre, pifo moun ap toujou reaji depi yo di’l yon bagay ki pa fe’l plezi, men diferans ki vin genyen se kisa’w pral fe pou evite pawol negatif sa aji plis sou ou. Ou paka evite moun kritike’w kit ou te senp oubyen extravagan, men ou ka evite kijan w’ap kite kòmante sa yo afekte’w.

IMG_5124

IMG_5096

Eske’w la avè’m toujou? Eben men pou ki rezon mwen fè ti rale mennen vini sa. Mwen remake sè jousi gen yon kokenchenn lagè ki vle fèt ant medam ki chwazi abiye yo senp kont medam ki fè chwa pou yo “extravagant” nan fason ke yo vle abiye. Toujou nan menm lanse sa, gen yon lagè ant medam ki chwazi pa mete makiyaj kont sa ki chwazi mete makiyaj yo, medam ki chwazi retounen gen natirèl kont medam ki kontinye ap mete pèmanant. Si se pa yon pawòl anpil ant fi ak fi, menm gason rantre ladan’l tou. Anfen. Mwen se yon viktim kont pawol anpil sa yo tou men olye mwen fache mwen chwazi pa reponn ouswa mwen reponn ak tout fyète ke mwen BYEN jan mwen ye a.

Mwen vire, chache tounen, mwen fè kalkil, mwen fè refleksyon epi mwen vini ak sentèz la ke depi mwen santi’m byen nan po’m jan’m ye a, mpa wè pouki mwen dwe pran presyon nan men moun paske yo chwazi pa renmen jan mwen mennen tèt mwen. Mezanmi, Medam cheri’m yo, si youn nan ti zanmin nou renmen mete akseswa’l yo ki ale ak abiman li,tanpri kite’l viv paske se yon chwa ke li fè ki fe’l kontan. Si nou toujou la pou youn lot nan bon tan kou move tan se sa ki konte.

Yon moun poukont li se yon ansiklopedi telman li chaje ak bagay enteresan nan li. Se pou tèt sa mwen chwazi apresye lòt bagay enteresan lakay yon moun. Mwen konnen se pa tout moun ki pral panse menm jan ak mwen, e se nòmal men annou dakò ke fòk nou aprann apresye moun pou moun yo ye a. Se vre aparans konte paske se premye kouveti nou konnen de yon moun, men pinga nou fèl tounen sèl limit ki genyen pou nou apresye oubyen kraze moral yon moun.

Se ak anpil lanmou mwen te vle pataje ti pawol sa ak ou.

Sophie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s